Wajib-Fardhu

Naon Bentenna Wajib, Fardhu?, Naha Sholat Wajib Dzuhur atawa Sholat Fardhu Dzuhur?

Mungguh Bahasa, kecap Wajib upami di tilikan ku Urang eta tina bahasa Arab, Wajibun ..dst mangga Ahli Shorof geura gali akar bahasana, kunaon pangna jadi WAJIBUN teh!, mung ulah liren nilikanna sareng ulah ka antengan teuing dina Shorofna mangga geura aplikasikeun Kata WAJIBUN/WAJIB pilari dina Ayat-ayat Al-Qur’an, naha aya Kecap Bahasa WAJIB teh?

Upami aya Kumaha? Upami teu aya kedah kumaha ngamafhum kana Al-Qur’an? tangtos kadua tina Al-Qur’an nyaeta Hadist kanggo ngajelas keun Eusining Maksad sareng Tujuan Ayat Al-Qur’an.

Continue reading Wajib-Fardhu

Advertisements