Makna Aksara

Aksara MAKNA

Ha Hana hurip wening suci – ayana hirup nyaeta
tinu Maha Suci

Na Nur candra,gaib candra,warsitaning candara – pangharepan
manusia kedah salawasna ka nur Illahi

Ca Cipta wening, cipta mandulu, cipta dadi – sa arah dan satujuan
ka NU Maha Tunggal

Ra Rasaingsun handulusih – rasa cinta sejati muncul tinu cinta
asih nurani

Ka Karsaningsun memayuhayuning bawana – hasrat diarahkeun
jang kesajetraan alam

Da Dumadining dzat kang tanpa winangenan – nampi hirup naon ayana.

Ta Tatas, tutus, titis, titi lan wibawa – dumasar, totalitas,satu visi,
katelitian dina mandang hirup

Sa Sifat ingsun handulu sifatullah – nanjeurkeun welas asih
sepertos welas asih Pangeran

Wa Wujud hana tan kena kinira – elmu manusa aya watesna namung
implikasina bisa tanpa wates

La Lir handaya paseban jati – ngalirkeun hirup samata kana tuntunan
Illahi

Pa Papan kang tanpa kiblat – Hakekat Allah anu aya disagala arah

Dha Dhuwur wekasane endek wiwitane – Ambeh bisa di luhur tangtu tihandap

Ja Jumbuhing kawula lan Gusti – salawasna usaha ngahiji – nguninga kana
kahoyong Na

Ya Yakin marang samubarang tumindak kang dumadi – yakin kana titah
/kodrat Illahi

Nya Nyata tanpa mata, ngerti tanpa diuruki – Uninga kana kodrat kahirupan

Ma Madep mantep manembah mring Ilahi – yakin – anteb nyembah Ilahi

Ga Guru sejati sing muruki – diajar ka guru nurani, guru mursyid.

Ba Bayu sejati kang andalani – Nyalaraskeun diri kana usik alam

Tha Tukul saka niat – Nanaon kudu dimimitian – tuwuhna tina niatan

Nga Ngracut busananing manungso – ngalepaskeun egoisme pribadi – manusa

Advertisements

One thought on “Makna Aksara”

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s