NAHA DOSA! NAHA SALAH NGAHORMAT PUPUNDEN SUNDA NU DIRI

MUN ITU KABUYUTAN NU JATI KISUNDA
SANGGEUS KASAEURAN RATA JEUNG LEMAH
DIKALI DEUI TUR DIRUMAT
DATANG KA SUMIRAT
NGIRUT UMAT SAJAGAT
NAHA PETA KITU TEH DOSA?

MUN KABUYUTAN KU KURING DISEBUT EMAS BOLONGKOTAN
ANU KAREM KA DASAR SAGARA
BARENG JEUNG PARAHU NU KALEBUH
BARI TACAN MANJING DAWUH KU WAWUH
KIWARI DITEULEUMAN
TUR DIGOSOK NEPI KA BURAHAY DEUI
NAHA LAKU KITU TEH DOSA?

KABUYUTAN KISUNDA JUNJUNAN KURING
NU PALASTRA TACAN MANGSA
KIWARI DITAWA KU PARA HIYANG
DATANG KA WALUYA SAASALNA DEUI
NAHA POLAH KITU TEH DOSA?

ANAPON KITU AJARAN PARAHIYANGAN KISUNDA
NU KUNGSI NGACACANG DI PAWENANGAN
TAPI TULUY DITILEMKEUN KU NU TAMBELAR
DIGUYUR KU CAINA JAMAN
NAHA DOSA ?

LAKU NU MANA NU DISEBUT DOSA TEH
NAHA NU NGADAKWA NGARUKSAK TATAPAK
NGALEBUR PUPUNDEN INDUNG TEU KASEBUT DOSA ?
NAHA ?

NANYA TEH LAIN PEDAH HAYANG DIJAWAB
TEU KUDU DIJAWAB
SABAB PATI HURIPNA KISUNDA
AYA DINA SUKMA SAKABEH KISUNDA
ANU JADI PANANJEURAN BALAREYA
NU SAJATINA PUPUNDEN ATI
NU MANG-WINDU2 DIKISAT KU NU TAMBELAR
KIWARI NEPI KA RAMOHPOY TEU KAUR NANGTUNG
SEMET KUAT NGARERET NGANTI NU HAAT BAE

TAPI MUN TETEP GENAH PANASARAN
HUDANG! MAJU!
GEUWAT SANGKEH
SABAB AWAKNA RACA KU TAPAK TUBLES

NGAN PACUAN SING WASAPADA
GAPLAH LAKSANA POLAH TEH
BAKAL DIBANDUNGAN KU SAJARAH
NU TETEP GURAT NAPAK DINA BUANA

cag
AMBU

KABUYUTAN NGACACANG NA MARCAPADA
LAIN KAREK SAKATIGA
OGE LAIN UKUR MANGALAM-ALAM TILEM KASILEM
TAPI KIWARI TOTONDEN
KABUYUTAN GEUS NGALAHIR DEUI

GEUS NGADEG MEMEH SURYA SUMIRAT
GEUS AJEG MEMEH TARIK JANGKAR
PAJAJARAN KIWARI GEUS MITEMBEY LUGAY
DIPEDAR JEUNG DIGUAR

LAHIR DINA WANCI NU KASUNGSI
JUNGGELEK WALUYA JATI
PEDAH DISANGLING KU TIRTA JAMAN
MANGKA NU MELENG LOBA NU PANGLING
JEJEG PANGADEGNA SENTING WARISAN NU JADI BUYUT
NYAWALAKEUN KAASLIANNANA
BOH KU USIKNA BOH KU OBAHNA

POMA ULAH DISANGKA PAKE RANGKEPAN
SABAB KIWARI NYAMPAK GEUS TAYA NU ASLI
HAMO AREK NYISIKUDI

NGAN MIHAPE
MIHAPE… MIHAPE…

cag
AMBU

1.Sanghyang Kolak di Gunung. Palasari + 1349.27 m dari Batu Nangtung (sebelah timurlaut ke arah Barat Batu Nangtung).
2.Batu Tegak Cikondang di Dsn. Cikondang + 524 m dari Batu Nangtung (sebelah Tenggara Batu Nangtung).
3.Batu Kursi di Pasir Peti, + 1641.61 m dari Batu Nangtung (Ke arah Baratdaya Batu Nangtung).
4.Geger Hanjuang, + 1651.27 m dari Batu Nangtung Nangtung (Ke arah Baratdaya Batu Nangtung).
5.Cadas Gantung di Pasir Peti + 1404.61 m dari Batu Nangtung (Ke arah Baratdaya Batu Nangtung).
6.Ciguling, “Keraton Raja Gajah Agung dan patilasan Sunan Guling, + 1358.78 m dari Batu Nangtung Nangtung (Ke arah Baratdaya Batu Nangtung).
7.Makam” Prabu Pagulingan, raja Sumedanglarang ke 4 di Dsn. Nangtung Ds. Ciherang Sumedang Selatan, + 1291.07 m (sebelah barat Batu Nangtung)
8.“Makam” Bagus Suren Dsn. Jamban Ds. Girimukti Sumedang Utara + 594.25 m dari Batu Nangtung (sebelah baratlaut).

Seluruh situs-situs yang mengelilingi Pasir Reungit dalam tatanan denah Batu Nangtung Pasangrahan tiada lain simbolisasi jagat alit yang merupakan replika jagat ageung (kahiyangan). Letak-letaknya dipilih ditempatkan tidak secara acak melainkan berpola, sesuai keyakinan kosmologi Sunda di dalam naskah Sanghiyang Siksakandang Karesian disebut Sanghiyang Wuku Lima di Bumi. dalam lintasan kosmologi, Gunung Tampomas (Periksa Carita Ratu Pakuan baris 21-28; 60-86; dan 102-119) dan Bujangga Manik (baris 67-77; 714-723; dan 1195-1207) merupakan gunung suci masyarakat Sunda khususnya wilayah Sumedang sehingga semua kabuyutan di sekitar Sumedang Selatan posisinya mengarah ke gunung tersebut. Di gunung tersebut juga terdapat kabuyutan Sanghyang Taraje.

Dalam tata ruang kosmos Sunda yang membagi dunia menjadi tiga, yaitu sakala, niskala, dan jatiniskala, jika dikaitkan dengan naskah Purusangkara, Selareuma dimaknai sebagai ruang yang dijaga oleh Batara Kala atau Dora Kala dalam naskah Bujangga Manik (baris 1504-1560). Dora Kala adalah penjaga pintu gerbang kahyangan dimana roh memasuki alam niskala (periks sub bab 3.2). Jika memang demikian, maka Selareuma (Batu Nangtung) Pasir Reungit merupakan simbol perjalanan spiritual seseorang ketika mulai memasuki alam niskala. Oleh karena itu, sebagai simbol gerbang ke alam niskala, Selareuma Pasir Reungit (berdasarkan bentuknya yaitu bukit) sudah mencerminkan fungsinya sehingga tidak diperlukan ornamen lain. Batu Pangcalikan Pasir Peti merupakan gerbang batas antara dunia manusia (madyapada) dengan saptabuana.

Secara horizontal tatanan Pasir Reungit dan situs-situs disekitarnya mengilingi di arah delapan mata angin merupakan pancer sebagai tonggak dangiang layaknya sarang lebah di dunia nyata “jagat leutik/buana leutik”; dan secara vertikal melambangkan jagat gede/jagat ageung- alam semesta sesuai Kropak 422 dan teks naskah Sang Hyang Hayu. Senarai konsep tata ruang masyarakat Sunda secara kosmologis selalu bersifat triumvirate ‘tiga serangkai, tritunggal’.

Dalam tatanan tersebut, Masyarakat Sunda mencari makna dunia menurut eksistensinya, yakni menyangkut keluasan atau lingkupnya yang mengandung segala macam dunia dengan seluruh bagian dan aspeknya sehingga tidak ada sesuatu pun yang dikecualikan. Artinya masyarakat Sunda memiliki pandangan tentang kesejajaran makrokosmos dan mikrokosmos, antara jagat raya dan dunia manusia. Di sini Pasir Reungit atau Cadas Nangtung Pasanggrahan ataupun Selareuma merupakan jembatan (Sunda: rawayan) batas antara alam pratiwi ‘dunia manusia’ atau bhuhloka menuju ke Swahloka atau buana.

Dinamai Selareuma bukanlah semata mengacu pada ucapan asal-asalan dan semena-mena, melainkan tetap harus dikembalikan konsep dasar kosmologi Sunda (Periksa bab II, sub bab naskah).
Secara morfologi, kata Selareuma juga selahuma merupakan bentukan kata asli dalam bahasa Sunda. Selareuma atau sélareuma identik dengan selahuma mengandung pengertian sebuah tempat ladang bebatuan yang tegak berderet bagaikan jari-jemari.

Istilah pasanggrahan secara morfologis terdiri atas kata dasar sanggrah yang artinya ‘menyimpan sementara (barang atau orang) sementara waktu’ mendapat gabungan awalan pa- dan akhiran –an yang berfungsi membentuk kata tempat atau lokasi. Jadi pasanggrahan artinya ‘tempat atau rumah peristirahatan sementara untuk bermalam para pejabat atau tamu penting’, dalam hal ini merupakan tempat singgah sementara orang-orang yang hendak mencapai moksa atau jivanmokta.

Senarai data tekstual (sumber tertulis) dan data kontekstual (data arkeologi) kini nyata bahawa Pasir Reungit – Selareuma – Pasangggrahan merupakan axis mundi karena itu Selahuma (baca: Selareuma) dalam Serat Purusangkara disebutkan sebanyak 25x penyebutan, pada bagian yang menyebutkan istilah Selahuma merujuk pada nama tempat atau lokasi yang bersifat mitos-legendaris. Istilah yang sangat Sunda mencakup berbagai makna yang teramat dalam yang merujuk kepada kegiatan berladang (agraris) di dalam melangsungkan kehidupan sehari-hari (sensorable-message) yang juga dipakai untuk menamai hingga ke alam kalanggengan (unsensorable-message).

Pasir Reungit tiada lain adalah ‘AXIS MUNDI’ alam sela/Madyapada. Bukan kebetulan jika bentuk-bentuk tonggak batu menjulang tinggi yang disediakan alam (proses geologi) juga sesuai dengan konsep kepercayaan Sunda, layaknya untaian reuma atau alam celah – pemberhentian sejenak, perjalanan jiwa/sukma/roh untuk selanjutnya menuju ke alam yang lebih tinggi yaitu buanasapta atau saptaloka yang dalam tatanan Kabuyutan Sumedanglarang adalah Gunung Tampomas.

Selareuma adalah juga Selahuma mengacu pada sebuah nama tempat di bumi yang merujuk pada suatu lokasi lingkungan sebagaimana telah diuraikan di muka. Namun demikian, para penghuni tempat tersebut dapat dikategorikan sebagai mahluk dunia gaib, yakni: Sanghiyang Girinata, Sanghiyang Naradha (penghuni Suryalaya), Sanghiyang Kala dan Sanghiyang Brahma (penghuni Suryalaya yang turun ke Selahuma). Dunia gaib itu dalam naskah Sang Hyang Hayu termasuk alam saptabuana atau buanapitu. Artinya bahwa lokasi Selahuma atau Selareuma merupakan tempat yang memiliki fungsi magis dalam tatanan ruang bagi masyarakat yang tinggal di sekelilingnya.

Tidak perlu dipertanyakan dan diragukan mengapa pada lahan Pasir Reungit tidak ditemukan artefak (hasil buatan manusia) kecuali benda-benda yang merupakan sumber daya alam. Artefak-artefak (situs-situs) ditemukan justru berada dan terletak di sekeliling Pasir Reungit.

Selaras pemilihan dan penmpatan lahan lingkungan (ecological facto r= faktor ekologis) sebagian besar Kabuyutan Tatar Sunda menempati lahan gunung, bukit-bukit, atau dataran-dataran tinggi di lingkungan pegunungan; juga dekat aliran atau pertemuan sungai besar; juga bentuk dan konsep continuity, bangunan kabuyutan dilandasi kepercayaan yang dianut masyarakat dengan budaya Megalitik yakni penghormatan kepada leluhur.

Lahan-lahan ekologis yang dipilih tersebut merupakan pusat atau sumber dan sarat dengan kandungan sumberdaya dalam menunjang sarana kehidupan manusia, tidak hanya berlaku bagi bangunan suci, juga hunian (sehari-hari) sekaligus mencerminkan landasan keyakinan pokok yakni leluhur (Karuhun; Rumuhun) yang diistilahkan Hiyang.

Para pakar sependapat pengaruh India di Nusantara identik dengan hadirnya agama Hindu-Buda itu ditandai sejumlah besar bangunan dengan latar keagamaannya. Hal inilah yang mengakibatkan kekunaan sejarah selalu diukur dan dinilai melalui penetrasi kebudayaan Hindu-Buda; juga mengesankan seakan-akan seluruh masyarakat Nusantara memeluk Hindu-Buda padahal kenyataannya tidaklah selalu demikian.

Maka tidaklah keliru jikalau seorang sarjana Belanda yang sangat ahli dan banyak berkecimpung tentang Kasundaan yang bernama C.M.Pleyte (cf. Danasasmita l975:37) menyatakan:

“Hinduisme i.e. Sivaism made its entry into the Pasundan but wether it ever became popular is rather doubtful, as not more about half a score of images belonging to the Sivaitic pantheon have been discovered, whilst such temples and monasteries as ain Middle and Eastern Java sought for in vain. It is fair to conclude therefore, that while a few of the native princes did perhaps adopt the foreign religion, the bulk of the population remained true to their original creed founded on animism and ancestor worship”.

Ditegaskan pula olehnya bahwa telah sejak awal Masyarakat Sunda akrab dengan kehidupan berladang dan identik dengan sebutan masyarakat peladang tidak memberi peluang subur untuk pertumbuhan kultur Hindu melainkan sebaliknya tradisi megalitiklah yang tetap bertahan sebagai esensi dari kehidupan spiritualnya. Leluhur (hiyang) adalah unsur pemujaan tertinggi yang mewarnai pusat-pusat keagamaan (kabuyutan) di Tatar Pasundan, Jawa Barat.

Kabuyutan merupakan khas carek masyarakat Tatar Sunda yang dituliskan di dalam beberapa sumber tertulis, diantaranya karyasastra Kabuyutan ti Galunggung dan piagam resmi kerajaan sebagai Piteket dang dikeluarkan oleh Sri Baduga Maha-rajadhiraja Sri Sang Ratudewata. Raja yang untuk kesekian kalinya memimpin dan mempersatukan pusat Kerajaan Galuh (wetan–kidul) dengan pusat Kerajaan Sunda (kulon-kaler) ke dalam satu panji kekuasaan mutlak Pakwan Pajajaran. Kedudukannya sebagai ‘maharaja’ inilah yang membuatnya memiliki kedudukan mutlak sebagai pemimpin politik dan pemimpin keagamaan. Karena itu beliau bertanggungjawab atas kelestarian lingkungan alam dan segenap rakyatnya, diantaranya dengan membuat ‘piteket’ mengamankan seluruh gunung sebagai sumberdaya alam kerajaan sekaligus merupakan bangunan suci kerajaan ‘khas’ Sunda yakni Kabuyutan yang tersebar di seluruh wilayah kekuasaannya.

Berkaitan kepada konsep yang hingga kini tetap diberlakukan dengan ketat pada komunitas Kanekes (Baduy di Banten Selatan) bahwa ngabaratapakeun nusa “apa yang telah dianugrahkan oleh Sang Cipta tidak boleh dirubah melainkan harus diperlakukan dan dipulasara sebagaimana adanya, tanpa merubah apalagi dengan mengeksploitasinya”. Maka Kabuyutan di Tatar Sunda selalu mengimposisi kepada lingkungan dan bukan memodifikasi, jikalaupun ada atau diperlukan perubahan akan dilakukan seperlunya tanpa merusak tatanan aslinya.

Kabuyutan dengan corak tradisi Megalitik secara nyata merupakan representasi pengulangan tingkah laku Masyarakat Sunda di Tatar Sunda yang diwujudkan ke dalam simbol-simbol keagamaan yang juga khas Sunda. Bangunan keagamaan didirikannya dengan ciri dan karakter memang sesuai dan mengacu kepada latar belakang kebudayaan-nya. Sebagaimana istilah kabuyutan identik dengan istilah Sunda Wiwitan, ajaran yang menjadi landasan dasar paling azasi senantiasa mewarnai sebagian besar warisan aktivitas budaya Tatar Sunda.

Kearifan lokal yang selalu menjadi pedoman kehidupan ini juga tidak mengabai-kan keselarasan lingkungan yang dipilih dan ditempatkannya kabuyutan dimana pun berada. Artinya, bentuk kabuyutan yang didirikannya disesuaikan kepada alam dan lingkungan (kontur) bumi dengan upaya mengimposisi tadi, maka pula setiap kabuyutan dimana pun berada dan ditemukan tidaklah selalu dalam bentuk yang selalu harus sama karena mengikuti pola kontur secara alami. Inilah perwujudan kearifan yang merupakan simbol selalu mulasara lingkungan, tidak merusak apalagi mengeksploitasi alam.

Bagi Masyarakat Sunda lalu Alam dan lingkungan adalah ‘anugrah’ Sanghiyang Tunggal, jembatan (Sunda: rawayan) tempat menjalankan kebudayaannya, jadi sifatnya merupakan alam sementara sebelum menyeberang ke alam lebih murni (langgeng). Alam sementara ini dijembatani oleh gerbang yang disebut ‘Madyapada’ yang di dalam tatanan warisan budaya Sumedanglarang nyata diwujudkan dan ditempatkan di Gunung/Pasir Reungit Pasanggrahan.

Rangkaian tingkahlaku yang secara ”nirsadar” telah terbentuk dari endapan pengalaman pribadi di masa lampau, dengan dipilihnya corak tradisi megalitik, tiada lain adalah penstrukturan kepribadian sejalan motivasi dan kemampuan. Di dalam upaya Masyarakat Tatar Sunda menjembatani diri dan memberi arah kehidupan sesuai tuntutan sosial budaya keagamaan. Continuity kentalnya terhadap corak tradisi megalitik, hakekat-nya mencerminkan perilaku kognitif kesinambungan pengakuan peran leluhur terhadap keberadaan kehidupan dunia. Dengan kata lain kabuyutan adalah kepribadian Masyarakat Tatar Sunda di dalam dimensi ruang, bentuk dan waktu.

Kesesuaian penyebutan yang khas untuk ceremonial centre yang khas Sunda juga benar-benar dipilih berdasarkan konsep pengalaman keagmaannya, seperti dikemukakan Noerhadi Magetsari (1980) bahwa ‘maksud pengwujudan pengalaman kegamaan ke dalam bentuk yang nyata nyata maka gagasan tentang wujudnya sudah dialami pemangku budayanya’

Kiranya perlu dikemukakan bahwa tidak satu kata maupun istilah yang pernah disebut dalam seluruh sumber tertulis (textual data) yang berhasil ditemukan di mandala Sunda (Tatar Sunda), yang mencantumkan kata “Candi” untuk menyebut bangunan suci atau pusat upacara keagamaan, melainkan Kabuyutan. Istilah logis mengacu konsepsi dasarnya yakni penghormatan kepada leluhur, dengan aspek dan perangkat pusat upacara keagamaan termasuk faktor keselarasan lingkungan turut dipertimbangkan sehingga memperlihatkan ciri dan karakter khas sesuai lingkup lahannya.

Oleh karena itu bangunan keagamaannya memiliki bentuk dan gaya sangat jauh berbeda dengan bangunan suci pengaruh Hindu-Buda yang disebut Candi (yang dicirikan oleh kemegahan artefak-artefak yang artifisial). Bangunan keagamaaan di Tatar Sunda yang sebagian besar warisan aktivitasnya ketika ditemukan itu tidak lebih daripada sejumlah besar bongkah dan kerakal andesit yang berserak, bahkan tidak tampak sebagai bangunan tertentu melainkan lahan dipenuhi batu. Inilah ciri atau variabel yang sekaligus menegaskan khas bangunan Kabuyutan:

•selalu ditemukan pada suatu dataran tinggi, bukit atau gunung atau lahan –lahan tertinggi diantara sekitarnya yang sarat dengan sumberdaya alam

•kabuyutan merupakan mandala gaib puseur dangiang, tahta para leluhur/karuhun, karenanya bukit atau gunung dimana pun berada dipercaya sebagai pusat paragi ngahiyang dan tahta (parahiyangan)

•gunung, bukit atau dataran tinggi identik dengan kabuyutan itu sendiri umumnya terletak sebagai batas desa atau batas suatu pemukiman

Di satu pihak bangunan Kabuyutan,secara tegas menggugurkan asumsi di Tatar Sunda tidak ada atau sangat jarang ditemukan bangunan keagamaan, dilain pihak memberi peluang intentitas budaya tentang bagaimana sesungguhnya Kabuyutan masyarakat Tatar Sunda pada masa tatanan pemerintahan masih bercorak kerajaan (Monarki absolut).

Bukit/[Pasir] Reungit dengan keberadaan dan kandungan sumberdaya alamnya yang berupa batu-batu tonggak tersusun rapi dengan kemiringan sekitar 60° ke arah timur. Lahannya terletak di lingkungan pegunungan termasuk dalam rangkaian Dataran Tinggi Parahiyangan yang marupakan “benteng pakidulan” dan kawasan hulu (girang) aliran sungai-sungai Tatar Sunda; seperti kenyataannya bahwa aliran (sungai) Cipeles bermuara ke timur yakni Cimanuk.

Tatanan fisiografis yang bukan semata kebetulan belaka, melainkan fakta bahwa Pasir Reungit berorientasi ke timur “Leluhur alias Karuhun” yang mengawali kehidupan. Selaras tataran waktu, sejarah mencatat raja-raja Sumedang keturunan raja-raja yang pernah berjaya di masa lalu berpusat di wetan yakni Kerajaan Talaga dan terutama adalah pengakuan kepada induk pasukannya yakni Kerajaan dan raja-raja Galuh .

Demikian pula Gunung/Pasir Reungit dan situs-situs Kabuyutan yang terletak di sekelilingnya (dalam bentang keruangan delapan arah mata angin) tidak hanya berdekatan dalam hal keruangannya (space), juga memiliki kedekatan dalam bentuk (form) dan waktu dalam sejarah kebudayaan Sumedanglarang.

Pasir Reungit –Cadas/Batu Nangtung Pasanggrahan di dalam kaitan dengan Tatanan Warisan Budaya Sumedanglarang adalah selaras dengan Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Tentang Benda Cagar Budaya, Departemen Kebudyaan dan Pariwisata tahun 2006. Tercantum pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 yang menyatakan bahwa dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :
1. Benda Cagar Budaya adalah
a. benda buatan manusia bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (limapuluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayan
b. benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan
2. Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya.

Bila diterjemahkan ke dalam bahasa umum ketentuan tersebut merupakan informasi yang menyampaikan bahwa upaya membuktikan dan menempatkan suatu lahan ke dalam atau sesuai dengan ketentuan BCB, melalui penelitian Arkeologi dengan melibatkan analogi formal maupun analogi relasional terhadap sesuatu atau yang diduga dan atau dianggap warisan budaya terhadap warisan budaya masa kini, baik yang modern maupun yang sederhana, akan dapat dijadikan model atau hipothesis untuk upaya para peneliti di dalam mengerti kebudayan masa lampau. Artinya Ahli Arkeologi tidak hanya memiliki kesempatan untuk mengkaji archaeological records belaka, tetapi juga historical records, sebagai akibatnya Ahli Arkeologi lebih banyak memiliki kemungkinan untuk dapat men-jangkau ‘emik’-nya tanpa harus terjebak pada kelemahan epistemologi.

Ahli Arkeologi memiliki kemungkinan lebih banyak untuk mengerti, kendati dalam garis besar, akan latar belakang kepercayaan dalam hubungannya dengan pola-pola yang dideskripsikannya sebagai data Arkeologi. Setiap warisan budaya selalu bersandar kepada latar belakang kepercayaan ini juga dikembangkan dari teks atau historical records yang kemudian diterapkannya sebagai model untuk dihubungakan melalui analogi realsional dengan data Arkeologi.

Dengan melalui proses ini, Ahli Arkeologi lebih dapat merekonstruksi kepercayaan yang melatari perwujudannya sebagai kebudayaan materi dari masa lampau. Sebagaimana nampak disini bahwa tidak hanya melalui data yang bersifat kontekstual tetapi juga ditunjang data textual ternyata diperoleh informasi yang rinci dan saling melengkapi dan dapat dikembangkan sebagai model dan diterapkan pada data Arkeologi yang independen.

Dimaksud sumberdaya budaya Arkeologi atau sumberdaya budaya di satu pihak berkaitan dengan kebudayaan material maupun non material; dan pada pihak yang lain mengacu pada potensi memberikan motivasi terhadap kelangsungan kehidupan yang utuh– atau kekuatan yang mendorong perwujudan perilaku dan tindakan sosial.

Memang benar bahwa pada paling konkret: kebudayaan material adalah semua hal yang tercakupi oleh istilah ‘artefak’ termasuk pula media yang mengandung tulisan dan gambar seperti ‘rontal’ perkamen, batu, kayu, dan bahan rekeman elektromegnetis dan elektronis maupun oleh istilah perilaku; tetapi juga ada kebudayaan non-material yang terdiri dari segala sesuatu yang terdapat di dalam diri semua warga masyarakat berupa konfigurasi pengetahuan, perasaan, dan kemauan yang dihayati bersama.

Hubungan timbal balik antara konfigurasi itu dengan artefak dan perilaku adalah apa yang dinamakan MAKNA. Dilihat dari proses pembentukannya, maka artefak dan perilaku memperoleh jenis wujudnya atas dasar konfigurasi tersebut, sebaliknya eksistensi dari jenis artefak dan pola perilaku membentuk dan memperkuat (reinforce) konfigurasi tersebut.

Maka Gunung Pasir Reungit tidak bisa dipandang ‘sebelah mata’ dalam bentuk-nya sebagai Gunung dengan kandungan ‘columnar-joint’ semata tetapi harus ditempatkan ke dalam tatanan konfigurasi sesuai pemangku budaya Sumedang Selatan (ke dalam pengertian Sumedanglarang) khususnya dan Tatar Sunda umumnya.

Demikianlah manusia dalam upaya memanfaatkan lingkungan, pada dasarnya selalu mempertimbangkan pemilihan lahan atau lokasi untuk menempatkan dirinya dalam suatu lingkungan fisik. Pertimbangan ini mencerminkan bahwa dalam batas-batas tertentu masyarakat mengikuti aturan umum yang berlaku (normative), sehingga tidak berperilaku acak dalam memilih suatu lahan atau lokasi pemukiman melainkan berpola. Pemolaan aktivitas manusia itu tercermin pada keruangannya, dengan ciri dan karakter budaya dalam suatu lingkungan tertentu.

Dalam studi Arkeologi erat hubungannya dengan lingkungan biofisik atau ekologi dan tingkat budaya penduduk/individu/kelompok masyarakat, pada suatu tempat atau lokasi tertentu, dengan mempelajari dan menelusuri latar kebudayaan sesuai pengetahuan dan pengalaman sejarahnya. Dimaksud dengan sejarah manusia berkaitan dengan dimensi ruang dan waktu adalah kesinambungan (continuity) yang berjalan melalui proses waktu yang berdomisili di suatu wilayah atau kawasan tertentu di muka bumi. Waktu yang berjalan tersebut merupakan difusi sejarah yang terjadi pada bentang ruang melalui periode yang cukup panjang dan lama sesuai variasi kondisi geografisnya.

Pasir Reungit dengan keberadaan dan kandungan sumberdaya alamnya berupa batu-batu tonggak tersusun rapi dengan kemiringan sekitar 60° ke arah timur, lahannya secara alami terletak di lingkungan pegunungan masih termasuk dalam rangkaian Dataran Tinggi Parahiyangan yang merupakan “benteng pakidulan” dan kawasan hulu (girang) aliran sungai-sungai di Tatar Sunda. Seperti kenyataannya bahwa aliran (sungai) Cipeles bermuara ke timur yakni Cimanuk. Semua tatanan fisiografis tersebut bukan semata kebetulan belaka, melainkan fakta bahwa Pasir Reungit berorientasi ke timur “Leluhur alias Karuhun” yang mengawali kehidupan selaras tataran waktu. Sejarah mencatat raja-raja Sumedang keturunan raja-raja yang berjaya di masa lampau berpusat di wetan, yakni Kerajaan Talaga. Batu tonggak yang tersusun rapih tersebut sebagian besar menunjukkan ciri khusus, bagian badan diletakkan di bawah (di atas tanah) menunjukkan permukaan rata, sedangkan bagian badan yang mendongak ke atas berpermukaan kerucut semu “seperti bekas dipangkas kasar”.

Juga bukan pula kebetulan bahwa pada bagian puncak Pasir Reungit terdapat ‘lingga semu’ (mehir?) dengan bentuk alami, bukan semata merupakan “datum point” ditemukan oleh Sdr Yadi (Yayasan Museum Sumedanglarang) agak terlambat setelah usai penelitian. Namun secara logika menaiki suatu gunung terjal bukan pekerjaan yang mudah dilakukan, bukankah masih banyak lahan lain yang lebih mudah dicapai. Apalagi datum point merupakan cirri dan tanda khusus suatu kegiatan biasanya ditaruh dan dipilih pada tempat khusus yang mudah dicapai dan mudah ditemukan. Diterangkan bahwa baik tatanan yang telah disediakan alam juga batu menhir setinggi ± 50 cm berkait kepada pola alami

Kabuyutan di Tatar Sunda khususnya yang mengambil corak tradisi Megalitik. Kabuyutan adalah mandala kerajaan maka setiap kerajaan selalu memilikinya dan betapa pentingnya Kabuyutan disebutkan di dalam naskah Kabuyutan Galunggung: “Kabuyutan ti Galunggung sebagai timbang taraju jawadwipa mandala”. Juga bukan asal berkata jika sesepuh Yayasan Keraton Sumedang-larang menyampaikan bahwa Pasir Reungit bagi masyarakat Sumedang merupakan “Cadas Nangtung Nu Ngajadi Ciriwanci Sumedanglarang”. Selaras yang digambarkan di dalam Pantun Lutung Kasarung, tentang: “Gunung Cupu Mandalahayu, Mandala Kasawiatan, di Hulu Dayeuh, dina cai nu teu inumeun, dina areuy nu teu tilaseun, dina jalan teu sorangeun, sakitu kasaramunan. Semua yang disampaikan adalah pernyataan langsung para pemangku budaya sebagaimana juga ditegaskan oleh seorang pakar Ahli Sunda Prof.Dr. Ayatrohaedi:

“…Bangunan suci masayarakat Tatar Sunda tidak selalu harus diidentifikasi sebagai bangunan dengan artefak atau struktur seperti bangunan suci yangdimengerti masyarakat umumnya (candi); atau bangunan lengkap dengan fondasi, dinding dan atap, melainkan lahan bukit alam atau dibuat lambang suatu bukit (bukit buatan, gugunungan) dengan vegetasi hutan yang dibiarkan tumbuh alami…”.

Disimpulkan bahwa lahan (gunung/) Pasir Reungit di Kampung Selareuma, Desa Pasanggrahan, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedanglarang benar-benar Benda Budaya (BCB) sesuai ketentuan pada “Pasal I.b. bahwa benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan; dan nomor 2. Situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungannya yang diperlukan bagi pengamanannya”. Juga mengacu kepada Moendardjito ditegaskan bahwa (gunung/) Pasir Reungit ke dalam satuan sebagai situs; tetapi Pasir Reungit di dalam tatanan ruang Cadas Nangtung Pasanggrahan adalah locality’; Pasir Reungit dalam satuan ruang dengan keluasan dan kompleksitas warisan budaya Sumedang Selatan adalah region’; Pasir Reungit dalam keseluruhan satuan dan konteksnya kepada warisan budaya Sumedanglarang adalah area’.

Demikian maka Kabuyutan (Gunung/)Pasir Reungit dengan seluruh perangkat dan latar keberadaannya mengandung makna yang telah dihayati oleh kelompok sosial, kominitas atau masyarakat Tatar Sunda. Makna yang oleh satuan-satuan sosial tersebut dianggap telah menyatu dengan lingkungan biofisik dan lingkungan sosial.

(Gunung/) Pasir Reungit memang kebudayaan material yang adalah realitas hidup konsep KABUYUTAN yang nyata bagi warga masyarakat Sumedanglarang dan yang berfungsi dalam dinamika budaya kontemporer; dan pada dasarnya realitas itu sendiri tetap memiliki makna yang sudah ditentukan oleh generasi-generasi sebelumnya. Dengan perkataan lain warga masyarakat kontemporer itu pun lahir di dalam konteks kebudayaan (material) Kabuyutan itu. Betapapun kemudian sebagai akibat dinamika tersebut ada keharusan untuk mengatasi masalah-masalah baru yang kerap tidak tertampung oleh unsur-unsur maupun prinsip-prinsip kebudayaan material yang ada.

Cag
AMBU

Advertisements

6 thoughts on “NAHA DOSA! NAHA SALAH NGAHORMAT PUPUNDEN SUNDA NU DIRI”

  1. NAHA DOSA? NAHA SALAH NGAHORMAT PUPUNDEN SUNDA NU DIRI?
    ceuk pamadegan sim kuring mah sama sakali teu salah, malah ayena umumna di urang geus teu ngahormat kana titinggal-karuhun, malih mah ka karuhunna oge kitu kilangbara ngadu’akeun, kalah ngadu’akeun karuhun batur.
    Mun Sunda hayang maju kudu nyaah ka diri, nyaah ka karuhun urang, ulah ngan ngagugulung karuhun batur. Tah kitu punten.

  2. sajarah mah teu dosa, budaya mah teu dosa..nu dosa mah nu teu ngarti, tapi embung ngarti…… nu nyaho embung ,nyaho. tur tara ngaji diri, timana asal jatidiri. tuluy tara taat kanu parentah agama, jeung ngadon ngarusak hirupna…. meureun kitu 🙂

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s