Manca Warna

Pluralismeu?, Naon eta Bahasa teh maksudna jeung mangpaatna, Naha enyabener paham anu matak nyasarkeun manusa anu tumut kana eta Pluralismeu? Kumaha mungguh papagon ageman anu aya (Islam & Kristen) sareng Kayakinan Kasundaan dina ngabukurkeun eta kecap Pluralismeu…bahan na Click Download :
Islam dan Pluralisme
Pluralisme Al-Quran.ppt

Dina gunem catur di milist kisunda+urangsunda, aya patarosan :
Dina Al-Qur’an aya kalimat Yaa Ayyuhannas + Yaa Ayyuhalladzina Amanu
Kumaha Taqwana Manusa anu lain Agama Islam?

1. Harti Pluralisme
2. Mimiti Gunem Catur Islam Jeung Pluralisme
3. Fatwa KS Pluralisme
4. Islam Jeung Pluralismeu-Cep Wirabuana
5. Ngabahas Cep Wirabuana I
6. Ngabahas Cep Wirabuana II
7. Komentar Islam Jeung Pluralismeu-Cep Wirabuana
8. Terjemah Sunda Ngabahas Cep Wirabuana II

Advertisements

2 thoughts on “Manca Warna”

 1. Padungdengan meni resep!
  dihandap aya saeutik kotretan,pami tiasa di sundakeun supados kahartos kusadayana! kuring oge awam pisan kana bahasa dihandap teh!

  Wirid Hidayat Jati, karya (R Ngabehi Ronggowarsito)

  Wejangan ke-1 Ananing Dat

  Sajatine ora ana apa-apa awit duk maksih awang-uwung durung ana sawiji-wiji, kang ana dhingin Ingsun, sajatine kang maha suci anglimputi ing sipatIngsun, anartani ing asmanIngsun, amratandhani ing apngalIngsun.

  Hatur Nuhun,

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s

nyungsi diri nyuai badan angelo paesan tunggal

%d bloggers like this: